INVESTORS » SIJOITTAJASIVUT

Hallinto

Hallitus

Containerships Oyj (Containerships) on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Containerships Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Containerships-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Containershipsissä ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Hallituksen jäsenet valitaan toistaiseksi. Hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Lisäksi yhtiön hallituksen kokouksiin on osallistunut vuodesta 2015 lähtien tarkkailujäsenenä yhtiön toisen pääomalainan rahoittajan Pohjoismaiden Ympäristörahasto NEFCOn edustaja. Maaliskuusta 2017 lähtien NEFCOn edustajana on toiminut Kari Homanen. Hallituksen kokouksiin osallistuvat asiantuntijoina myös yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Hallituksen jäsenet

Lars Kastrup, hallituksen jäsen marraskuusta 2018

Michel Sirat, hallituksen jäsen marraskuusta 2018

Guillaume Lathelize, hallituksen jäsen marraskuusta 2018

Toimitusjohtaja & johtoryhmä

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Containerships Oyj:n toimitusjohtaja on Kari-Pekka Laaksonen.

Toimitusjohtajan tukena toimiva johtoryhmä huolehtii konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa myös sisäisessä tiedonkulussa. Containerships Oyj:n johtoryhmä kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenet:

Kari-Pekka Laaksonen, toimitusjohtaja vuodesta 2012 lähtien
syntynyt 1967, Diplomi-insinööri, Suomen kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– johtaja; myynti, logistiikka ja hankinnat, Nokian Renkaat Oyj, 2001-2012
– johtaja; logistiikka, Metsä Tissue Corporation (Saksa ja Suomi), 1995-2001
Omistaa 2375 B-sarjan osaketta eli 2,0 prosenttia osakkeiden lukumäärästä ja 0,2 prosenttia äänimäärästä.

Jari Lepistö, myyntijohtaja vuodesta 2017
s. 1968, Kauppatieteiden maisteri, eMBA, Suomen kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– talousjohtaja, Containerships Oyj, 2016 – 2017
– toimitusjohtaja, Delta Auto Oy, 2014-2015
– Nokian Renkaat -konserni 1998-2013: toimitusjohtaja, Vianor Oy 2012-2013; Pohjois-Amerikan aluejohtaja, 2008-2012; Ruotsin maajohtaja ja Vianor AB:n toimitusjohtaja 2005-2007; Business controller ja vienti, Nokian Renkaat Oyj, 2001-2005
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Frederic Leca, operatiivinen johtaja vuodesta 2009 lähtien
syntynyt 1973, Kauppatieteiden maisteri, Ranskan kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– johtaja; Eimskip Eurooppa ja Eimskip Saksa, 2006-2008
– vt. operatiivinen johtaja; Geest North Sea Lines, 2005-2006
– myynti- ja markkinointijohtaja; Samskip Europe, 2000-2005
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita

Juha-Pekka Mäkelä, kehitysjohtaja vuodesta 2013 lähtien
syntynyt 1968, Diplomi-insinööri, Suomen kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– toimitusjohtaja; osakas Thermidas Oy, 2010-2012
– johtaja; Flextronics Inc, 2001-2009
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Antti Laukkanen, raportointi- ja analytiikkajohtaja vuodesta 2017 lähtien
syntynyt 1973, Kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– Containerships Oyj: Maaliikennetoimintojen johtaja 2014-2017; Projektijohtaja 2012-2014
-Metsä Board Oyj: Johtaja, Business Control & kehitys 2010 – 2011; Logistiikkajohtaja, Pohjoismaat 2007-2010; Logistiikan johto- ja kehitystehtävät 2005-2011; Projektipäällikkö 2001-2004
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Janne Ritakoski, Maaliikennetoimintojen johtaja vuodesta 2017
S. 1976, Tradenomi, Liiketalous, Suomen kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– SE Mäkinen logistics ltd: Kuljetusliiketoiminnan johtaja 2012-2017;
Aluejohtaja, Baltics & Russia 2005-2012
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Teemu Kylliäinen, rahoitus- ja laskentajohtaja vuodesta 2017
s. 1976, Kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen,
Keskeinen työkokemus:
– Containerships Oyj: Business Controller 2016-2017
– Anticimex Oy: Talousjohtaja 2016
– Geodis Wilson Finland Oy: Talouspäällikkö 2014-2015
– Sanoma Oyj 2005-2013: Business controller Sanoma News Oy 2011-2013; Controller Sanoma News Oy 2005-2010
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Johtoryhmä vasemmalta: Frédéric Leca, Jari Lepistö, Antti Laukkanen, Kari-Pekka Laaksonen, Janne Ritakoski, Teemu Kylliäinen & Juha-Pekka Mäkelä

Yhtiökokous

Containerships Oyj:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää omistajien edustajista koostuva yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, päätökset omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

Containerships Oyj:n yhtiökokous pidetään sen kotipaikassa Helsingissä, ja sen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen yhtiökokousta postittamalla se kirjeenä osakkeenomistajan osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai toimittamalla se osakkeenomistajalle muuten todistettavasti kirjallisesti.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista. Joukkovelkakirjan omistajilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen.

Containerships Oyj:n omistajakunta muodostuu Containerships Finance Ltd Oy:stä, joka omistaa 98 prosenttia Containerships Oyj:n osakkeista sekä Containerships Oyj:n toimitusjohtajasta Kari-Pekka Laaksosesta, joka omistaa kaksi prosenttia yhtiön osakkeista.

Yhtiökokouksen päätökset

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous 7.6.2017
Ylimääräinen yhtiökokous koskien yhtiön kotipaikan muutosta 28.9.2017

Yhtiöjärjestys

Avaa Containership Oyj:n yhtiöjärjestys alla olevasta linkistä.

Containerships Oyj

Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Avaa selvitys Containerships Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä alla olevasta linkistä.

Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sisäpiirihallinto & lähipiiriliiketoimet

Containerships Oyj noudattaa toiminnassaan Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jota on täydennetty hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Containerships Oyj ei ole määritellyt pysyvää sisäpiiriä, vaan sisäpiiri muodostetaan hankekohtaisesti. Yhtiön johto noudattaa 30 päivän suljettua ikkunaa ennen tulosjulkistuksia, julkistuspäivä mukaan luettuna. Yhtiön johto ei tuona aikana tapaa sijoittajia eikä talousmedian edustajia. Sisäpiirihallinnosta vastaa toimitusjohtaja, ja toimintaa käytännössä koordinoi talouspalveluiden päällikkö Teemu Kylliäinen.

Containerships Oyj on määritellyt sen lähipiiriin kuuluviksi Containerships Finance Ltd Oy:n ja sen hallituksen jäsenet ja mahdollisen toimitusjohtajan sekä Containerships Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Lähipiirin jäsenten keskinäisistä liiketoimista ja päätöksenteosta on määräykset sekä johdon ohjeissa (Management Guidelines) että yhtiön eettisissä ohjeissa (Code of Conduct). Lähipiiriliiketoimia säädellään myös joukkovelkakirjan liikkeellelaskun ehdoissa.

Lähipiiritapahtumat raportoidaan tilinpäätöksessä ja merkittävät lähipiiritapahtumat erikseen tilikauden aikana.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Containerships-konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät pääasiassa globaaliin taloustilanteeseen ja sen vaikutuksiin rahdin määrään, laatuun ja kuljetussuuntiin sekä kilpailutilanteeseen ja öljyn hintaan. Maailmantalouden suhdannevaihtelut voivat vaikuttaa kuljetusmääriin nopeastikin.

Containerships pyrkii hallitsemaan markkinariskejä erityisesti toimimalla usealla liikennealueella sekä pitämällä asiakaskunnan monipuolisena ja tasapainoisena siten, ettei yksittäisten toimialojen, asiakkaiden tai maantieteellisen alueen osuus kasva liian suureksi osaksi konsernin liiketoimintaa.

Containerships-konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja analysoida konserniin vaikuttavat riskit, asettaa asianmukaiset riskitasot ja kontrollit sekä seurata riskien toteutumista suhteessa riskitasoihin. Riskienhallintaan kuuluu myös sisäinen valvonta, jonka tavoitteena on varmistaa tuloksellinen liiketoiminta, lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen sekä tietojen ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuus.

Hallitus valvoo ja hyväksyy konsernin riskienhallinnan periaatteet ja arvioi riskienhallinnan riittävyyttä. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan organisoimisesta ja toteutumisesta. Riskienhallinta on osa Containerships-konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä.

Containerships-konsernin riskit voidaan luokitella strategisiin riskeihin, operatiivisiin ja toiminnallisiin riskeihin mukaan lukien geopoliittiset riskit, sekä taloudellisiin ja rahoitusriskeihin.

Strategiset riskit

Containerships-konsernin tavoitteena on olla luotettava ja edistyksellinen kuljetusyhtiö, joka tarjoaa henkilökohtaista palvelua ja on ympäristövastuun edelläkävijä alallaan. Kasvutavoitteena on liikevaihdon kaksinkertaistaminen seuraavan viiden vuoden aikana. Strategiaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja siihen kohdistuvia riskejä tarkastellaan vuosittain ja aina tarpeen mukaan. Strategisten riskien hallintaan kuuluu olennaisena osana usealla liikennealueella kuten Baltiassa, Suomessa, Englannissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä ja Välimerellä toimiminen sekä kuljetusmuotojen monipuolisuus. Riskien hallintaan kuuluu myös asiakaskunnan laajuus ja monipuolisuus.

Operatiiviset ja toiminnalliset riskit

Operatiivisia riskejä ovat muun muassa tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvät riskit, geopoliittiset riskit, henkilöstö-, yhteistyökumppani- ja sopimusriskit, sisäisiin prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät riskit sekä oikeudelliset ja vahinkoriskit.

Turvallisuuteen liittyviä riskejä voivat aiheuttaa toimintamaiden epävakaat poliittiset ja taloudelliset tilanteet, sodat ja terrorismi, luonnonvoimat sekä henkilöstön toiminta. Sisäisten prosessien ja järjestelmien sekä tekniikan ja turvallisuuden toimivuuden varmistamiseksi yhtiöllä on ISO 9001 -sertifioitu laatujärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.

Henkilöstö- ja yhteistyökumppaniriskit liittyvät sekä ammattitaitoisen oman henkilöstön että paikallisten edustajien (agenttien) saatavuuteen ja vaihtuvuuteen. Panostamme esimiestyöhön ja hyvään johtamiseen. Työhyvinvointi, työkyky ja työturvallisuus muodostavat kokonaisuuden, jonka edistäminen on keskeinen osa yrityksemme johtamista ja henkilöstöriskien hallintaa. Hyvä esimiestyö ja työnhyvinvointi vähentävät vaihtuvuutta ja poissaoloja. Tämä johtaa sairauksista, työtapaturmista sekä uusista rekrytoinneista aiheutuvien kustannusten alenemiseen.

Geopoliittisista riskeistä erityisesti Ukrainan tilanne ja Venäjän talouden ongelmat ovat lisänneet taloudellista epävarmuutta Containerships-konsernin toiminnassa. Myös Euroopan poliittiset muutokset, kuten ”Brexit”, voivat vaikuttaa yleiseen talouskehitykseen ja sitä kautta kuljetuspalveluiden kysyntään. Pohjois-Afrikan alueella poliittinen ja taloudellinen tilanne on muuttunut hieman vakaammaksi, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Riskien kasvaessa yhtiö on varautunut muuttamaan omaa toimintamalliaan laivojen reititystä ja kohdemaita muuttamalla. Yhtiöllä on Algeriassa oma agentuuri, Tunisiassa ja Libyassa yhtiö toimii paikallisten agenttien avulla.

Sopimusriskit liittyvät erityisesti laivojen vuokraamiseen, alihankkijoiden käyttöön sekä satamien kanssa tehtäviin sopimuksiin. Sopimusriskejä pyritään minimoimaan huolellisella valmistelulla ja yhteistyöllä sopimusjuristien kanssa, jotka tuntevat yhtiön liiketoiminnan.

Oikeudellisia riskejä aiheutuu toimintamaiden muuttuvasta lainsäädännöstä sekä esimerkiksi salakuljetuksesta ja lahjontayrityksistä. Containershipsillä on jokaisessa maassa henkilö, joka vastaa, että toiminta on paikallisen lainsäädännön mukaista. Konsernilla on myös sisäinen eettinen ohjeisto, joka kieltää kaiken lahjonnan ja muun epäeettisen ja lainvastaisen toiminnan.

Tietojärjestelmäriskeihin varautumiseen on laadittu tietoturvapolitiikka, ja kriittisten toiminnanohjausjärjestelmien turvallisuuteen, tietojen luottamuksellisuuteen ja saatavuuteen on panostettu erityisprojekteilla vuonna 2016. Fyysiset riskit on minimoitu siirtymällä luotettaviin pilvipohjaisiin ratkaisuihin.

Containerships toimii alalla, jossa toiminnan luonteesta johtuen syntyy ympäristölle haitallisia päästöjä. Erityisesti luonnonilmiöt ja onnettomuudet altistavat ympäristöriskeille. Toteutuessaan ympäristöriskit altistavat yhtiön usein myös maineriskille riippumatta siitä, onko yhtiö itse vaikuttanut ympäristövahingon syntymiseen. Yhtiö on tunnistanut merkittävimmät ympäristöriskit sekä niiden vaikutukset ja toimii aktiivisesti riskien minimoimiseksi. Yhtiön ISO 9001 -laatujärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä sekä niiden mukainen säännöllinen koulutus ovat keskeisimmät keinot ympäristöriskien minimoimiseksi. Containershipsin tilaamat neljä LNG-alusta tulevat pienentämään huomattavasti pitkän aikavälin ympäristöhaittoja.

Merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi konsernilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva.

Taloudelliset ja rahoitusriskit

Containerhips-konsernin pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski, korkoriski, luottoriski, maksuvalmiusriski ja öljyn hintariski. Liiketoimintaan liittyvien rahoitusriskien valvonta on johdon vastuulla. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on vähentää tulokseen, taseeseen ja kassavirtoihin liittyvää volatiliteettia samalla, kun varmistetaan konsernin tehokas ja kilpailukykyinen rahoitus. Konsernin käyttää riskienhallinnassaan valuuttatermiinejä ja -optioita, koronvaihtosopimuksia, öljyjohdannaisia ja asiakassopimuksiin sisältyviä polttoaineklausuuleita sekä valuuttaklausuuleita. Lisäksi osassa toimintamaista pyrimme hinnoittelemaan palveluita euromääräisesti paikallisen valuutan sijaan ja näin vähentämään valuuttariskiä.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on taata taloudellisen raportoinnin luotettavuus. Containerships-konsernilla on yhteiset sisäiset ohjeet taloushallinnosta, hyväksymis- ja allekirjoitusmenettelyistä, liiketoimista lähipiirin kanssa ja muista hallinnointiin liittyvistä asioista. Jokainen konsernin esimies on velvollinen tutustumaan ja allekirjoittamaan nämä ohjeet (Management Guidelines). Maayhtiöillä on omat vastuuhenkilönsä, jotka varmistavat, että toiminta on kunkin maan lainsäädännön ja käytäntöjen mukaista ja että yhtiöllä on kaikki toiminnan edellyttämät luvat ja asiakirjat. Kunkin maayhtiön toimintaa koskeva lainsäädäntö käydään läpi konsernijohdon kanssa vuosittain.

Containerships-konsernin yhteinen raportointijärjestelmä tukee yhtenäistä raportointia konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja juridisissa yksiköissä. Tavoitteena on, että kaikki tytäryhtiöt jakavat samat liiketoiminta- ja talousraportointiprosessit.

Containerships-konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen osastoa, vaan sisäinen tarkastustoiminta on osa konsernin taloushallintoa. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle. Paikalliset tilintarkastajat tarkastavat sisäisen valvonnan menettelytapoja tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

Markkinariski syntyy markkinahintojen muutoksista, kuten valuuttakurssien korkotason ja oman pääoman ehtoisten sijoitusten muutoksista, jotka vaikuttavat konsernin tulokseen tai sen hallussa pitämien sijoitusten arvoon. Markkinariskien hallinnassa olennaista on tuottotason optimointi kulloisessakin markkinatilanteessa.

Konserni toimii kansainvälisesti ja on täten altistunut eri valuuttapositioista johtuville transaktioriskeille. Merkittävimmät käytetyt ulkomaiset valuutat ovat Yhdysvaltain dollari (USD), Venäjän rupla (RUB), Englannin punta (GBP) ja Turkin liira (TRY). Muita käytettyjä valuuttakursseja ovat Algerian dinaari (DZD) ja Ukrainen Hryvnia (UAH). Valuuttakurssiriskit syntyvät kaupallisista transaktioista, taseen monetaarisista eristä ja nettoinvestoinneista ulkomaisiin tytäryrityksiin. USD-, GBP-, RUB-, DZD- , TRY- ja UAH-valuuttakurssien mahdollisten muutosten vaikutusta valuuttamääräisten erien arvostukseen ja siten omaan pääomaan sekä tuloslaskelmaan seurataan herkkyysanalyysein. Herkkyysanalyysit esitetään tilinpäätöksessä.

Sijoittajasuhteet

Konsernin sijoittajasuhteista vastaa toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen.

Puhelin: +358 20 7441 441

Sähköposti: investorrelations@containerships.fi